Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

Nasledujúce obchodné a reklamačné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných
strán, ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim : MIKUMA, s.r.o., IČO:
36766488, Varechovce 64, 090 23 Varechovce, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Prešov, oddiel: sro, vložka číslo: 18513/P(ďalej len „predávajúci“) a kupujúcim.
Predmetom tejto zmluvy je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke
elektronického obchodu predávajúceho.

Kontaktné údaje predávajúceho:
MIKUMA, s.r.o., IČO: 36766488, Varechovce 64, 090 23 Varechovce, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Prešov, oddiel: sro, vložka číslo: 18513/P
DIČ: 2022364806
IČ DPH: SK2022364806
Prevádzka:Varechovce 64, 090 23 Varechovce
Telefón: +421 908 609 801
Email: mikuma65@gmail.com

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj Obrancov mieru 6, 080 01
Prešov 1 Odbor výkonu dozoru
tel. č. 051/772 15 97
fax č. 051/772 15 96
http://www.soi.sk
http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

1.1. Tieto obchodné a reklamačné podmienky v znení platnom v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy sú
neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade uzatvorenia kúpnej zmluvy v písomnej forme, v
ktorej budú dohodnuté podmienky odchylne od týchto obchodných a reklamačných podmienok, budú
ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami. Novo
dohodnuté obchodné podmienky nesmú byť v rozpore s inými právnymi úpravami (skrátenie lehoty na
vrátenie tovaru, záručnej doby a pod.)
1.2. Na účely týchto obchodných a reklamačných podmienok sa doplnkovou zmluvou rozumie zmluva, pri
ktorej kupujúci nadobúda tovar alebo je mu poskytovaná služba, ktorá súvisí s predmetom danej
kúpnej zmluvy, pokiaľ je dodávaný tovar alebo poskytovaná služba predávajúcim alebo treťou stranou
na základe ich dohody.
1.3. Zobrazená kúpna cena za tovar na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorá
je prevádzkovaná predávajúcim obsahuje aj daň z pridanej hodnoty v stanovenej výške podľa platného
právneho predpisu Slovenskej republiky. Nezahŕňa cenu za prepravu tovaru alebo iné voliteľné služby.
Všetky obchodné a iné akcie platia do vypredania zásob,
ak pri danom tovare nie je uvedené inak.
1.4. Právom predávajúceho je kedykoľvek upraviť predajnú cenu tovaru, ktorá je uvedená na
internetovej stránke elektronického obchodu, v prevádzke predávajúceho. Takáto zmena sa
nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že ešte neprišlo k
dodaniu tovaru.

2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

2.1. Kúpna zmluva sa uzatvára na základe návrhu, ktorý zasiela kupujúci predávajúcemu vo forme
vyplneného a odoslaného formulára prostredníctvom internetovej stránky
predávajúceho, ktorému zaslal návrh na jej uzatvorenie. Predmetom zmluvy je odplatný prevod
vlastníckeho práva k tovaru označeného kupujúcim za kúpnu cenu a za podmienok, uvedených v tejto
objednávke (ďalej len „objednávka“).
2.2. Po odoslaní objednávky bude zaslaná na e-mailovú adresu automaticky generovaná správa o
prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho (ďalej len „potvrdenie doručenia
objednávky“). V prípade potreby je možné, že na e-mailovú adresu kupujúceho
môžu byť zasielané všetky dodatočné informácie ohľadne jeho objednávky.
2.3. Potvrdenie o doručení objednávky obsahuje informácie o tom, že predávajúcemu bola doručená
objednávka, ktorá nie je však akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy.
2.4. Následne bude zaslaná na e-mailovú adresu kupujúceho informácia, ktorá obsahuje oznámenie o
tom, či objednávka kupujúceho bola akceptovaná (ďalej len „akceptácia objednávky“). Obsahom
akceptácie objednávky sú názov a špecifikácia tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy,
údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, údaj o pravdepodobnej dodacej lehote tovaru, názov a
údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o podmienkach, spôsobe cene a termíne prepravy
tovaru na dohodnuté miesto doručenia pre kupujúceho, ďalej údaje o predávajúcom ako napríklad
obchodné meno, sídlo, IČO a podobné. Oznámenie môže obsahovať aj iné potrebné údaje.
2.5. Uzatvorenie kúpnej zmluvy nastáva doručením akceptácie objednávky elektronickou alebo písomnou
formou.
2.6. Predávajúci jasným, jednoznačným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom informoval pred
odoslaním objednávky kupujúceho o predzmluvných informáciách,
týkajúcich sa reklamačných, platobných, obchodných, prepravných a iných podmienok tak, že:
a) o hlavných vlastnostiach tovaru alebo charaktere služby v rozsahu primeranom
použitému prostriedku komunikácie a tovaru alebo službe informoval na príslušnej
katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho,
b) o obchodnom mene a sídle predávajúceho informoval na príslušnej podstránke
elektronického obchodu predávajúceho a v čl. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok,
ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
c) o telefónnom čísle predávajúceho a o ďalších údajoch, ktoré sú dôležité pre kontakt
kupujúceho s predávajúcim, najmä adresu jeho elektronickej pošty a číslo faxu, ak ich má informoval
na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a v čl. 1 týchto obchodných a
reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu
predávajúceho,
d) o adrese predávajúceho, na ktorej môže kupujúci uplatniť reklamáciu tovaru alebo
služby, podať sťažnosť alebo iný podnet informoval v čl. 1 týchto obchodných a
reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke
elektronického obchodu predávajúceho,
e) o celkovej cene tovaru alebo služby vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých
ostatných daní alebo ak vzhľadom na povahu tovaru alebo služby nemožno cenu primerane
určiť vopred, spôsob, akým sa vypočíta, ako aj o nákladoch na dopravu, dodanie,
poštovné a iné náklady a poplatky, alebo, ak tieto náklady a poplatky nemožno určiť vopred
o skutočnosti, že kupujúci ich bude povinný uhradiť informoval na príslušnej katalógovej stránke
elektronického obchodu predávajúceho,
f) o platobných podmienkach, dodacích podmienkach, o lehote, do ktorej sa predávajúci zaväzuje
dodať tovar alebo poskytnúť službu, o informácii o postupoch uplatňovania a vybavovania
reklamácií, sťažností a podnetov kupujúceho informoval v príslušných článkoch týchto
obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke
elektronického obchodu predávajúceho,
g) o informácii o práve kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy, o podmienkach, lehote a postupe pri
uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy informoval v čl. 10 týchto obchodných a reklamačných
podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
h) o poskytnutí formuláru na odstúpenie od kúpnej zmluvy informoval v čl. 10 a v
prílohe týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na
príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho; predávajúci zároveň poskytol
samotný formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy v prílohe týchto obchodných a
reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu
predávajúceho
i) o informácii, že ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, bude znášať náklady spojené s vrátením
tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji
tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej
mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
„Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“), a ak odstúpi od kúpnej zmluvy aj
náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom
pošty informoval v čl. 10 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené
na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
j) o povinnosti kupujúceho uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie podľa § 10
ods. 5Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, ak kupujúci odstúpi od zmluvy
o službách po tom, čo udelil predávajúcemu výslovný súhlas podľa
§ 4 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku informoval v čl. 10
týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke
elektronického obchodu predávajúceho,
k) o okolnostiach, za ktorých kupujúci stráca právo na odstúpenie od zmluvy informoval v čl. 10
týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke
elektronického obchodu predávajúceho,
l) o poučení o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru alebo služby podľa ust. §
622 a 623 Občianskeho zákonníka informoval v čl. 8 týchto obchodných a
reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke
elektronického obchodu predávajúceho,
m) o existencii a podrobnostiach záruky poskytovanej výrobcom alebo predávajúcim podľa
prísnejších zásad ako ustanovuje ust. § 502 Občianskeho zákonníka, ak ju výrobca alebo
predávajúci poskytuje, ako aj informáciu o existencii a podmienkach pomoci a službách
poskytovaných kupujúcemu po predaji tovaru alebo poskytnutí služby, ak sa taká pomoc
poskytuje informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho
a čl. 9 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej
podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
n) o existencii príslušných kódexov správania, ktoré sa predávajúci zaviazal dodržiavať, a o
spôsobe, akým sa môže kupujúci s nimi oboznámiť alebo získať ich znenie informoval na
príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho,
o) o dĺžke trvania zmluvy, ak ide o zmluvu uzavretú na dobu určitú; ak ide o zmluvu
uzavretú na dobu neurčitú alebo ak ide o zmluvu, pri ktorej sa automaticky predlžuje jej
platnosť, aj informáciu o podmienkach vypovedania zmluvy informoval na príslušnej
katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a
reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického
obchodu predávajúceho,
p) o minimálnej dĺžke trvania záväzkov kupujúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, ak z kúpnej
zmluvy vyplýva pre kupujúceho takýto záväzok informoval na príslušnej katalógovej stránke
elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach,
ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
q) o povinnosti kupujúceho zaplatiť preddavok alebo poskytnúť inú finančnú zábezpeku na žiadosť
predávajúceho a o podmienkach, ktoré sa na jeho poskytnutie vzťahujú, ak z kúpnej zmluvy vyplýva
pre kupujúceho takýto záväzok informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického
obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú
umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
r) o funkčnosti vrátane použiteľných technických ochranných opatrení na zabezpečenie
elektronického obsahu, ak je to vhodné informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického
obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú
umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
s) o kompatibilite elektronického obsahu s hardvérom a softvérom, o ktorých predávajúci vie alebo
je rozumné očakávať, že o nich vie, ak je to vhodné informoval na príslušnej katalógovej stránke
elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach,
ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
t) o možnosti a podmienkach riešenia sporu mimosúdnou cestou prostredníctvom
systému alternatívneho riešenia sporov, ak sa predávajúci zaviazal tento systém využívať
informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v
týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej
podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
u) o potrebných úkonoch na uzatvorenie kúpnej zmluvy tak, že tieto potrebné úkony
popísal v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej
podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
v) o tom, že kúpna zmluva bude uložená v elektronickej podobe u predajcu a
je kupujúcemu dostupná po tom, ako si ju kupujúci písomne vyžiada informoval na
príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto
obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke
elektronického obchodu predávajúceho,
o tom, že jazykom ponúkaným na uzatvorenie zmluvy je slovenský jazyk informoval na príslušnej
katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných
podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho.
2.7. Pokiaľ predávajúci nesplnil svoju informačnú povinnosť podľa bodu 2.6. písmena e) týchto
obchodných a reklamačných podmienok, kupujúci nie je povinný tieto dodatočné náklady alebo poplatky
uhradiť.

3. Práva a povinnosti predávajúceho

3.1. Predávajúci je povinný:

a) v prípade potvrdenia objednávky formou akceptácie je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar
v dohodnutom množstve, lehote, kvalite a zabaliť ho a zabezpečiť prepravu spôsobom potrebným na
jeho uchovanie a ochranu,
b) zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,
c) zaslať potvrdenie o uzavretí kúpnej zmluvy na trvalom nosiči, ako napríklad cez e-mail.
Potvrdenie je povinný zaslať bezodkladne a musí obsahovať všetky informácie uvedené v 2.6. vrátane
formuláru na odstúpenie od kúpnej zmluvy.
d) najneskôr spolu s tovarom odovzdať kupujúcemu v elektronickej alebo písomnej forme všetky
potrebné doklady na prevzatie a užívanie zakúpeného tovaru a tak isto ďalšie doklady, ktoré sú
predpísané platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky ako napríklad návod v slovenskom
jazyku, dodací list, záručný list a daňový doklad.
3.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny kupujúcim za dodaný tovar.
3.3. V prípade nedostupnosti tovaru alebo vypredania zásob, nie je schopný predávajúci dodať tovar
kupujúcemu v lehote dohodnutej v kúpnej zmluve, určenej týmito obchodnými a reklamačnými
podmienkami alebo za dohodnutú kúpnu cenu, je povinnosťou predávajúceho ponúknuť kupujúcemu
náhradné plnenie, poprípade možnosť odstúpenia od kúpnej zmluvy pre kupujúceho (storno objednávky).
Odstúpenie od kúpnej zmluvy alebo storno objednávky
je možné zaslaním e-mailu kupujúcim. V prípade uhradenia kúpnej ceny kupujúcim alebo jej časti, je
povinnosťou predávajúceho vrátiť všetky platby a teda už uhradenú kúpnu cenu alebo
jej časť, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov v lehote 14
dní odo dňa doručenia e-mailu o odstúpení od kúpnej zmluvy resp. stornovania objednávky kupujúcemu
na ním určený účet, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
Pokiaľ nedôjde k prijatiu náhradného plnenia kupujúcim, ponúkané predávajúcim a ani neodstúpi od
kúpnej zmluvy, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy. V prípade uhradenia kúpnej ceny
kupujúcim alebo jej časti, je predávajúci povinný vrátiť už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v
lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy, kupujúcemu.

4. Práva a povinnosti kupujúceho

4.1. Predávajúci oboznámil kupujúceho o povinnosti zaplatiť kúpnu cenu. Táto povinnosť je súčasťou
objednávky.
4.2. Práva kupujúceho: Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste
dohodnutom zmluvnými stranami.
4.3. Povinnosti kupujúceho:
a) zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu predávajúcemu v dohodnutej lehote splatnosti, vrátane nákladov za
doručenie objednaného tovaru,
b) prevziať tovar, ktorý bol objednaný a dodaný
c) v dodacom liste potvrdiť prevzatie tovaru svojim podpisom, alebo podpisom ním poverenej osoby.

5. Dodacie a platobné podmienky

5.1. Pri každom tovare na internetovej stránke elektronického obchodu je uvedená obvyklá dostupnosť
tovaru aj s termínom jeho expedície.
5.2. Predávajúci je povinný dodať vec kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia
kúpnej zmluvy, pokiaľ sa nedohodli v kúpnej zmluve inak. Pokiaľ si túto povinnosť predávajúci
nesplnil, môže ho kupujúci vyzvať, aby dodal vec v ním určenej primeranej dodatočnej lehote. Ak
nedôjde k dodaniu veci ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, je kupujúci oprávnený odstúpiť od
zmluvy.
5.3. Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru aj pred uplynutím lehoty na
dodanie tovaru dohodnutej v kúpnej zmluve.
5.4. Povinnosťou kupujúceho je prevziať tovar na dohodnutom mieste, podľa kúpnej zmluvy alebo iným
spôsobom v čase pred doručovaním tovaru (ďalej len „miesto“). Kupujúci je
povinný prevziať tovar v časovom rozsahu, ktoré je predávajúcim alebo jeho zástupcom, povereným
doručiť tovar a kupujúcim dohodnuté v kúpnej zmluve alebo iným spôsobom v čase pred doručovaním
tovaru (ďalej len „Časový rozsah“).
5.5. Pokiaľ, predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto a v časovom rozsahu, je povinnosťou
kupujúceho prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, prevzatie tovaru osobou splnomocnenou kupujúcim.
Kupujúci je povinný podpísať protokol o zaplatení kúpnej ceny, o doručení a o odovzdaní tovaru.
Povinnosťou tretej osoby splnomocnenej na prevzatie tovaru
je predložiť predávajúcemu kópiu akceptácie objednávky. Okamihom doručenia tovaru kupujúcemu sa
tovar považuje za dodaný. Doručením tovaru kupujúcemu sa rozumie dodanie tovaru na Miesto, jeho
prevzatie kupujúcim alebo treťou osobou splnomocnenou kupujúcim
a podpísanie protokolu o zaplatení kúpnej ceny a doručení a odovzdaní tovaru kupujúcim alebo treťou
osobou splnomocnenou kupujúcim.
5.6. V prípade potreby opakovať dodanie tovaru z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste a v
časovom rozsahu alebo ak kupujúci neprevezme tovar do 7 dní po márnom
uplynutí časového rozsahu, bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od kúpnej zmluvy, vzniká
predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady vo výške skutočných nákladov za vzniknutú škodu za pokus
o neúspešné doručenie tovaru na miesto.
5.7. Povinnosťou kupujúceho je kontrola prijatej zásielky, obal tovaru a aj tovar, ihneď po
doručení v prítomnosti zástupcu predávajúceho, napríklad kuriér. Pokiaľ bude zistená vada tovaru,
je povinnosťou zástupcu predávajúceho umožniť kupujúcemu vyhotovenie záznamu o povahe a rozsahu
vady tovaru, správnosť potvrdí zástupca predávajúceho. S takto vyhotoveným záznamom, doručeným
predávajúcemu môže kupujúci odmietnuť prevziať dodaný tovar s vadou alebo potvrdiť doručenie tovaru
s vadou a následne v zmysle čl. 8
týchto obchodných a reklamačných podmienok uplatniť reklamáciu vád tovaru u
predávajúceho alebo ním určenej osoby. Pokiaľ kupujúci odmietne prevziať dodaný tovar s vadami,
všetky účelne vynaložené náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša predávajúci.
5.8. V prípade nedodania tovaru predávajúcim, je kupujúci oprávnený v lehote uvedenej v bode 5.2.
týchto obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný kupujúcemu vrátiť už
zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní od okamihu doručenia odstúpenia od kúpnej
zmluvy. Peňažné prostriedky sa prevedú na bankový účet, ktorý určí kupujúci.

6. Kúpna cena

6.1. Kúpna cena za tovar, ktorá bola dohodnutá v kúpnej zmluve medzi kupujúcim a predávajúcim je
uvedená v akceptácii objednávky (ďalej len „kúpna cena“). V prípade ak je kúpna cena uvedená v
potvrdení doručenia objednávky vyššia ako cena za identický tovar
uvedená v ponuke elektronického obchodu v čase odoslania objednávky kupujúcim, predávajúci doručí
kupujúcemu elektronickú správu s informáciou o ponuke novej kúpnej ceny v inej výške, ktorá sa
považuje za návrh predávajúceho na uzavretie novej kúpnej zmluvy, ktorý musí kupujúci výslovne
potvrdiť e-mailom alebo písomne, aby došlo k platnému uzatvoreniu kúpnej zmluvy.
6.2. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru v
hotovosti, resp. platobnou kartou pri osobnom prevzatí tovaru, dobierkou v mieste dodania tovaru
alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v akceptácii objednávky alebo na
internetovej stránke predávajúceho v čase pred prevzatím tovaru.
6.3. Pri zaplatení kúpnej ceny bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, sa považuje za deň
platby, okamih kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.
6.4. Povinnosťou kupujúceho je zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa
kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.
6.5. Predávajúci je oprávnený odoprieť dodanie tovaru kupujúcemu, ak kupujúci nezaplatí
predávajúcemu celú kúpnu cenu do momentu dodania tovaru na Miesto a zmluvné strany sa nedohodli na
zaplatení kúpnej ceny za tovar v splátkach.
6.6. Montáž, vynesenie tovaru a náklady s tým súvisiace nie sú zahrnuté v kúpnej cene a predávajúci
tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť.

7. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

7.1. Vlastnícke právo k tovaru nadobúda kupujúci až úplným zaplatením kúpnej ceny za tovar.
7.2. Okamihom prevzatia tovaru kupujúcim alebo treťou osobou splnomocnenou kupujúcim od
predávajúceho alebo od jeho zástupcu, povereného doručiť tovar, alebo keď tak neurobí včas, tak v
čase, keď predávajúci umožní kupujúcemu nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme prechádza na
neho nebezpečenstvo škody na tovare.

8. Reklamačný poriadok (záruka, zodpovednosť za vady, reklamácie)

8.1. Kupujúci má právo na bezplatné odstránenie vady, včas a riadne, pokiaľ ide o vadu
tovaru, ktorú možno odstrániť. Povinnosťou predávajúceho je vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
8.2. Namiesto odstránenia vady môže kupujúci požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len
určitej súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti, pokiaľ tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané
náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
8.3. Vymeniť vadný tovar za tovar bez vád môže predávajúci vždy, pokiaľ to kupujúcemu nespôsobí
závažné ťažkosti.
8.4. Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovaru mohol riadne
užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy
odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci
nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.
8.5. V prípade iných neodstrániteľných vád, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.
8.6. Predávajúci poučil kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622
Občianskeho zákonníka (bod 8.1. až 8.3. týchto obchodných a reklamačných podmienok) a právach,
ktoré mu vyplývajú z ust. § 623 Občianskeho zákonníka (bod 8.4. až 8.5. týchto obchodných a
reklamačných podmienok) tak, že umiestnil tieto obchodné a reklamačné
podmienky na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a kupujúci mal možnosť si
ich prečítať v čase pred odoslaním objednávky.
8.7. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť u predávajúceho alebo určenej osoby. Predávajúci
zodpovedá za vady tovaru v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky. Informácie o
servisných miestach a určených osobách pre záručný a pozáručný
servis poskytne predávajúci kupujúcemu na zadnej strane záručného listu alebo na požiadanie
telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.
8.8. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok predávajúceho, teda čl. 8.
týchto obchodných a reklamačných podmienok. Kupujúci bol riadne oboznámený s reklamačným
poriadkom a informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o
tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18
ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) v čase pred
uzavretím kúpnej zmluvy tak, že umiestnil tieto obchodné a reklamačné podmienky na
príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a kupujúci mal možnosť si v čase
pred odoslaním objednávky prečítať ich.
8.9. Na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na
internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho sa vzťahuje reklamačný poriadok.
8.10. Pokiaľ tovar vykazuje vady, za ktoré zodpovedá výrobca, dodávateľ alebo predávajúci,
vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho, má kupujúci právo uplatniť si
u predávajúceho zodpovednosť za vady tovaru.
8.11. Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni
predávajúceho v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona tak, že doručí tovar do prevádzkarne
predávajúceho a doručí predávajúcemu prejav vôle kupujúceho uplatniť si svoje právo podľa bodov
8.1. až 8.5. týchto obchodných a reklamačných podmienok (ďalej len „Oznámenie
o uplatnení reklamácie“) napr. vo forme vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie,
ktorý je umiestnený na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho.
Predávajúci odporúča tovar pri jeho zasielaní na reklamáciu poistiť. Zásielky na
dobierku predávajúci nepreberá. Kupujúci je povinný v Oznámení o uplatnení reklamácie
pravdivo uviesť všetky požadované informácie, najmä presne označiť druh a rozsah vady
tovaru; kupujúci zároveň uvedie, ktoré zo svojich práv vyplývajúcich z ust. § 622 a 633 Občianskeho
zákonníka uplatňuje. Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu aj u osoby
oprávnenej výrobcom tovaru na vykonávanie záručných opráv (ďalej len „určená osoba“).
Zoznam určených osôb je uvedený v záručnom liste alebo ho kupujúcemu zašle na jeho
žiadosť predávajúci.
8.12. Reklamačné konanie týkajúce sa tovaru, ktorý sa dá doručiť predávajúcemu začína
dňom, kedy sú splnené kumulatívne všetky nasledujúce podmienky:
a) doručenie oznámenia o uplatnení reklamácie kupujúcim, predávajúcemu
b) doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu alebo na to určenej osobe
c) doručenie prístupových kódov, hesiel a pod. k reklamovanému tovaru predávajúcemu, ak sú tieto
údaje nevyhnutné na riadne vybavenie reklamácie
8.13. Ak je predmetom reklamácie tovar, ktorý sa nedá objektívne doručiť predávajúcemu
alebo ktorý je pevne zabudovaný, kupujúci je okrem splnenia podmienok podľa bodov 8.12 písm. a) a
c) týchto reklamačných a obchodných podmienok povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť na
vykonanie obhliadky reklamovaného tovaru predávajúcim alebo treťou osobou určenou predávajúcim.
Reklamačné konanie týkajúce sa tovaru, ktorý sa nedá objektívne doručiť predávajúcemu alebo
ktorý je pevne zabudovaný začína dňom, kedy bola vykonaná obhliadka tovaru podľa prvej vety.
Ak však predávajúci alebo ním určená tretia osoba napriek poskytnutej potrebnej súčinnosti zo
strany kupujúceho nezabezpečí vykonanie obhliadky v primeranej lehote, najneskôr však do 10 dní od
doručenia Oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu, reklamačné konanie začína dňom
doručenia Oznámenia
o uplatnení reklamácie predávajúcemu.
8.14. Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie
tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej
podobe, v ktorom je povinný presne označiť reklamované vady tovaru a ešte raz poučí
spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z bodu 8.1. až 8.3. týchto obchodných a
reklamačných podmienok (ust. § 622 Občianskeho zákonníka) a právach, ktoré mu
vyplývajú z bodu 8.4. až 8.5. týchto obchodných a reklamačných podmienok (ust. § 623
Občianskeho zákonníka). Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej
komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak
nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu
s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak
kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
8.15. Kupujúci je oprávnený rozhodnúť sa, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623
Občianskeho zákonníka uplatňuje a zároveň je povinný bezodkladne informáciu o svojom rozhodnutí
doručiť predávajúcemu. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv
v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje je predávajúci alebo určená osoba
povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona ihneď, v zložitejších
prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch,
najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa
doručenia reklamovaného tovaru. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo
určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr.
Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po
márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť
alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.
8.16. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy,
môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska
vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej
osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia
nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani
iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.
8.17. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a
predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení
reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci
tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady
odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša
predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením
preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť
znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je
povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady
vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady.
Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
8.18. Kupujúci nemá právo uplatniť si právo zodpovednosti za vady, o ktorých
bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s
prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.
8.19. Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný bezvadný
tovar s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami, ak to kupujúcemu nespôsobí
závažné ťažkosti.
8.20. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru:
a) ak ide o zjavnú vadu, ktorú kupujúci mohol zistiť kontrolou zásielky pri doručení
tovaru a ktorú neoznámil zástupcovi predávajúcemu v súlade s bodom 5.8. týchto reklamačných
a obchodných podmienok,
b) ak kupujúci neuplatnil svoje právo, týkajúce sa zodpovednosti predávajúceho za vadu tovaru do
konca záručnej doby tovaru,
c) ak je vadou tovaru mechanické poškodenie tovaru spôsobené kupujúcim,
d) ak vada tovaru vznikla používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou
intenzitou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru,
e) ak vada tovaru vznikla neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním
starostlivosti o tovar,
f) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo
používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami obvyklého
používania tovaru,
g) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo
nepredvídateľnými udalosťami,
h) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
i) ak vada tovaru vznikla neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou
elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
j) ak vada tovaru vznikla zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.
8.21. Povinnosťou predávajúceho je vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným
z nasledujúcich spôsobov:
a) výmenou tovaru,
b) vrátením kúpnej ceny tovaru,
c) odovzdaním opraveného tovaru,
d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
e) písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,
f) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.
8.22. Predávajúci je povinný o spôsobe určenia vybavenia reklamácie a o
vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa
uplatnenia reklamácie osobne, prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo
kuriérskej alebo donáškovej služby. O výsledku vybavenia reklamácie bude
predávajúci informovať kupujúceho bezprostredne po ukončení reklamačného konania
telefonicky alebo e-mailom a zároveň mu bude spolu s tovarom, resp. prostredníctvom
e-mailu doručený doklad
o vybavení reklamácie.
8.23. Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa doručenia tovaru, pokiaľ nie je pre
konkrétne prípady stanovená záručná doba iná. Zasielané produkty športovej výživy,
potraviny v darčekových košoch a krmivá pre zvieratá majú dobu minimálnej trvanlivosti
viac ako 2 mesiace pred dátumom spotreby, v prípade kratšej exspiračnej doby kontaktuje
predávajúci kupujúceho telefonicky, alebo e-mailom a zásielka je odoslaná iba so súhlasom
kupujúceho.
8.24. V prípade záručnej opravy tovaru sa predlžuje záručná doba o čas, po ktorý kupujúci nemohol
požívať tovar.
8.25. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia
nového tovaru, ale iba na nový tovar. V prípade výmeny tovaru za nový dostane
kupujúci doklad, na ktorom bude uvedená informácia o výmene tovaru, a prípadné ďalšie reklamácie sa
uplatňujú na základe kúpnej zmluvy a tohto reklamačného dokladu.
8.26. V prípade odstrániteľnej vady, bude reklamácia vybavená podľa rozhodnutia
kupujúceho podľa bodu 8.15. týchto reklamačných a obchodných podmienok nasledujúcim
spôsobom:
a) predávajúci vadný tovar vymení alebo
b) predávajúci zabezpečí odstránenie vady
8.27. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu a kupujúci neurčí bezodkladne podľa bodu 8.15. týchto
reklamačných a obchodných podmienok, akým spôsobom má byť reklamácia vybavená, predávajúci
reklamáciu vybaví odstránením vady.
8.28. Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viac krát
opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu,
aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, predávajúci vybaví v závislosti od rozhodnutia
kupujúceho podľa bodu 8.15. týchto reklamačných a obchodných podmienok reklamáciu
nasledujúcim spôsobom:
a) výmenou tovaru za iný funkčný tovar rovnakých alebo lepších technických
parametrov, alebo
b) v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vrátením kúpnej
ceny za tovar.
8.29. V prípade neodstrániteľnej vady alebo viac krát opakovanej odstrániteľnej vady, alebo pokiaľ
ide o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktorá zamedzujú riadnemu užívaniu tovaru
ako bez vady a kupujúci bezodkladne neurčí podľa bodu 8.15. týchto reklamačných a obchodných
podmienok, akým spôsobom má byť reklamácia vybavená, predávajúci reklamáciu vybaví
výmenou tovaru za iný funkčný tovar rovnakých alebo lepších technických parametrov.
8.30. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené v Oznámení o uplatnení
reklamácie a v potvrdení o uplatnení reklamácie tovaru podľa bodu 8.14. týchto reklamačných a
obchodných podmienok.
8.31. Pre účely reklamácie sa za viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt
jednej odstrániteľnej vady viac ako dva krát.
8.32. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje
výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.
8.33. Oprávnenie kupujúceho na uplatnenie reklamácie vady tovaru je po tom, ako využil
svoje právo a požiadal predávajúceho o odstránenie vady tovaru podľa bodu 8.1. týchto
reklamačných a obchodných podmienok skonzumované a bez ohľadu na výsledok reklamácie už opätovne
nie je oprávnený pre tú istú jedinečnú vadu (nie vadu rovnakého druhu) uplatňovať
reklamáciu opakovane.
8.34. Ustanovenia čl. 8 týchto reklamačných a obchodných podmienok výslovne neplatia pre subjekty
nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona 102/2014.

9.1. Osobné údaje a ich ochrana

9.1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný
oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ,
číslo telefónu a mailovú adresu.
9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť
predávajúcemu v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a
mailovú adresu.
9.3. Kupujúci si môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje, ako aj
zrušiť svoju registráciu po prihlásení sa na internetovej stránke elektronického obchodu.
9.4. Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že zmysle zákona č. 18/2018Z.z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZnOOÚ“) predávajúci ako prevádzkovateľ bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy
spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie
osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a
spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej
vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.
9.5. Kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlas
v zmysle ZnOOÚ, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré
sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa
zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných
tovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa
zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch.
9.6. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade
s platnými právnymi predpismi SR.
9.7. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účel uvedený
v týchto obchodných a reklamačných podmienkach.
9.8. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ZnOOÚ bude získavať osobné údaje na iné účely, ako sú
uvedené týchto obchodných a reklamačných podmienkach osobitne a zabezpečí, aby sa osobné údaje
spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené a že ich
nebude združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iné účely.
9.9. Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas podľa bodu 9.5. týchto reklamačných a
obchodných podmienok na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho.
Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov
kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou
formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.
9.10. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka pred
odoslaním objednávky potvrdil, že predávajúci mu dostatočným, zrozumiteľným a
nezameniteľným spôsobom oznámil:
a) svoje identifikačné údaje, ktoré sú uvedené v čl. 1. týchto obchodných a
reklamačných podmienok,
b) identifikačné údaje tretej strany, ktorou je spoločnosť, ktorá doručí kupujúcemu
objednaný tovar tak, že tieto údaje sú uvedené v akceptácii,
c) účel spracúvania osobných údajov ktorým je uzavretie kúpnej zmluvy medzi
predávajúcim a kupujúcim,
d) že bude spracúvať osobné údaje kupujúceho v rozsahu meno a priezvisko, adresu trvalého
bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu, ak je kupujúci fyzickou osobou a v
rozsahu obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu ak je
kupujúci právnickou osobou,
e) že požadované osobné údaje je kupujúci povinný poskytnúť,
9.11. Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a
bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom
a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas
dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia
zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu.
9.12. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o jeho osobe spracúvané,
b) účel spracúvania osobných údajov,
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní svojich osobných údajov v informačnom
systéme a o jeho stave v rozsahu:
i) identifikačné údaje predávajúceho a zástupcu predávajúceho, ak bol vymenovaný,
ii) identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak predávajúci pri získavaní
osobných údajov nepostupuje podľa § 34ZnOOÚ,
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho
osobné údaje na spracúvanie,
e) vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
f) doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania
osobných údajov potrebné pre kupujúceho na zaručenie jej práv a právom chránených záujmov
v rozsahu najmä
i) poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak predávajúci
získava osobné údaje kupujúceho na základe súhlasu kupujúceho podľa ZnOOÚ, oznámi jej aj čas
platnosti súhlasu, a ak kupujúceho povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo
vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská
republika viazaná, alebo zákona, predávajúci oznámi kupujúcemu právny základ, ktorý jej
túto povinnosť ukladá, a upovedomí ju o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje,
ii) informácie o tretích stranách, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné
údaje poskytnuté,
iii)okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje
sprístupnené,
iv)formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené,
v) tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos
osobných údajov,
g) opravu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom
spracúvania,
h) likvidáciu jeho osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania; ak sú predmetom
spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
i) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu
ZnOOÚ alebo iného platného právneho predpisu SR.
9.13. Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči:
a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú
spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 31na účely priameho marketingu v poštovom
styku, alebo
c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 31 na účely priameho marketingu.
9.14. Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči
spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 31ZnOOÚ vyslovením oprávnených
dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej
práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto
spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že
námietka kupujúceho je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie
kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti
dovolia.
9.15. Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo
u predávajúceho kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho,
ktoré by malo pre neho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne
na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Kupujúci má
právo žiadať predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od
automatizovanej formy spracúvania, pričom predávajúci je povinný žiadosti kupujúceho
vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o
spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci informuje kupujúceho v lehote podľa ods. 9.18.
týchto Obchodných podmienok. Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný
zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho, alebo ak v
rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov predávajúci
vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke kupujúceho, alebo ak predávajúci na základe
zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho.
9.16. Ak kupujúci uplatní svoje právo písomne a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje
svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú
elektronickou poštou alebo faxom kupujúci doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej
odoslania.
9.17. Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom
oznámenie Úradu ma ochranu osobných údajov. Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom
rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.
9.18. Predávajúci je povinný písomne vybaviť žiadosť kupujúceho podľa tohto čl. týchto
obchodných a reklamačných podmienok, resp. vyhovieť požiadavkám kupujúceho podľa ZnOOÚ a
písomne ho informovať najneskoršie do 30 dní od prijatia žiadosti alebo požiadavky.
9.19. Obmedzenie práv kupujúceho podľa ZnOOÚ predávajúci bezodkladne písomne oznámi dotknutej osobe
a Úradu ma ochranu osobných údajov.
9.20. Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že v súlade ZnOOÚ pri spracúvaní osobných údajov
kupujúceho sa predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené
nasledovným tretím stranám, resp. okruhu príjemcov:
MIKUMA,s.r.o. so sídlom Varechovce 64, 09023 Havaj, IČO: 36766488, zapísaná v
Obchodnom registeri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 18513/P

10. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

10.1. Pokiaľ dôjde k nemožnosti splniť svoje povinnosti zo strany
predávajúceho, vyplývajúce mu z kúpnej zmluvy, z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru
alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo
vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho
vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení
všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar
zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene ktorá je uvedená v
objednávke, predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a
zároveň je povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od
kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy z dôvodov
uvedených v tomto bode týchto reklamačných a obchodných podmienok, je predávajúci povinný vrátiť
kupujúcemu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 14 dní od
oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený kupujúcim.
10.2. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl.
Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane
spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia
zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom
nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane
spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
10.3. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným
spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu
potrebnom na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.
10.4. Začiatok plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy je stanovený na deň, v ktorý kupujúci alebo
ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru
alebo pokiaľ
a) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, odo dňa prevzatia posledného dielu
alebo posledného kusu,
b) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, odo dňa prevzatia
tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
c) na základe zmluvy tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, odo dňa prevzatia
prvého dodaného tovaru.
10.5. Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa tovaru aj pred
začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
10.6. Pri odstúpení od zmluvy sa vyžaduje písomná forma, spôsobom nevzbudzujúcim
pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy omylom alebo v podobe zápisu na inom
trvanlivom nosiči, alebo pomocou formulára, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto obchodných
a reklamačných podmienok. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak
oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň
lehoty podľa ust. § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
10.7. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto obchodných a
reklamačných podmienok musí obsahovať informácie požadované vo formulári odstúpenia od kúpnej
zmluvy, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok, najmä
identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru,
spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovú
adresu kupujúceho.
10.8. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, sa zrušuje od začiatku aj každá
doplnková zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil. Nie je možné
požadovať od kupujúceho žiadne náklady alebo iné platby, ktoré súvisia so zrušením
doplnkovej zmluvy, okrem úhrady nákladov a platieb uvedených v ust. § 9 ods. 3, ust. § 10 ods. 3
a 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku a ceny za službu, ak je
predmetom zmluvy poskytnutie služby a došlo k úplnému poskytnutiu služby.
10.9. V lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy, je kupujúci povinný
bez zbytočného odkladu zaslať tovar späť na adresu sídla prevádzkovateľa alebo ho
odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí,
ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej
osoby. Lehota podľa prvej vety tohto bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok sa považuje za
zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.
10.10. Kupujúci je povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný vrátane kompletnej
dokumentácie, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný.
10.11. Zásielky na dobierku nebudú preberané predávajúcim. Odporúča sa tovar poistiť.
Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia
oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe
kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a
iných nákladov a poplatkov. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa tohto bodu
týchto obchodných a reklamačných podmienok pred tým, ako mu je doručený tovar alebo kým
kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si
tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
10.12. Náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša kupujúci. Tovar sa vráti priamo
predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí v prípade ak
predávajúci súhlasil, že tieto náklady bude znášať sám alebo ak si nesplnil povinnosť
podľa § 3 ods. 1 písm. i) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
10.13. Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého
zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a
funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil
informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h)
Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
10.14. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu za tovar rovnakým spôsobom, aký použil
kupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na inom spôsobe vrátenia
platieb bez toho, aby kupujúcemu v tejto súvislosti boli účtované ďalšie poplatky.
10.15. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je
používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa kupujúci uhradiť predávajúcemu:
a) hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v zmysle ust. § 457 Občianskeho
zákonníka v skutočnej výške
b) náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením
do pôvodného stavu kalkulované podľa cenníka pre pozáručný servis tovaru.
Kupujúci je povinný v zmysle tohto bodu reklamačných a obchodných podmienok predávajúcemu
uhradiť predávajúcemu náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou
tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy.
10.16. V súlade s ust. § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku kupujúci
nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:
− predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru
vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
− predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu
ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní
porušený,
− predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových
záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal
rozbalil,
− poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho
poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený
o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
− predaj tovaru, ktorý bol v čase po uzavretí zmluvy a prevzatí
tovaru od predávajúceho kupujúcemu zmontovaný, zložený alebo použitý takým spôsobom, že jeho
opätovné uvedenie do pôvodného stavu predávajúcim nie je možné bez vynaloženia zvýšeného
úsilia a zvýšených nákladov, napr. zložený alebo zmontovaný nábytok a pod.
− predaj tovaru po záväznej objednávke.
10.17. Ustanovenia čl. 10 týchto obchodných a reklamačných podmienok výslovne neplatia pre subjekty
nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona.

11. Záverečné ustanovenia

11.1. V prípade uzatvorenia kúpnej zmluvy v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú
formu
11.2. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových
správ.
11.3. Na vzťahy neupravené týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami sa vzťahujú príslušné
ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o
elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole
vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o
ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
11.4. Tieto obchodné a reklamačné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím
kúpnej zmluvy.
11.5. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s
týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v
celom rozsahu s nimi súhlasí.

12. Alternatívne riešenie sporov

12.1. Nakupujúci má právo požiadať predávajúceho o nápravu, v prípade ak má pocit, že
predávajúci porušil jeho práva alebo nevybavil reklamáciu tak, aby bol aj on spokojný. Ak
predávajúci do 30 dní na žiadosť neodpovie alebo na ňu odpovie odmietavo, spotrebiteľ môže podať
návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len
subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. Podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. sú ARS subjektmi orgány a
oprávnené právnické osoby. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona
391/2015 Z.z. Žiadosť môže podať tiež online prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia
sporov RSO.
Alternatívne riešenie sporov je vyhradené výlučne pre spotrebiteľov fyzické osoby, nie
nakupujúcich podnikateľov. Riešenie sporu sa prebieha medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorí
uzavreli zmluvu na diaľku a, ktorých spor má hodnotu vyššiu ako 20 EUR. Maximálny poplatok, ktorý
môže ARS požadovať je 5 EUR od kupujúceho, na úhradu nákladov.
UPOZORNENIE:
Tieto všeobecné obchodné podmienky boli vypracované pre spoločnosť MIKUMA, s.r.o., IČO:
36766488, Varechovce 64, 090 23 Varechovce, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov,
oddiel: sro, vložka číslo: 18513/P, spoločnosťou Krši s.r.o., Hviezdoslavova 275/27, Žiar nad
Hronom 965 01, IČO: 50 532 464, ktorá si vyhradzuje k tomuto dielu svoje autorské práva.
Akékoľvek použitie tohto diela alebo jeho časti (rozmnožovanie, kopírovanie, skenovanie
alebo iné šírenie textov, tabuliek a ďalších súčastí tohto diela) mechanickým alebo
elektornických spôsobom bez predchádzajúceho písomného povolenia spoločnosti Krši s.r.o. na takéto
použitie je prísne zakázané.

Príloha č. 1
Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku

Príloha č. 2
Poučenie o uplatnení práva kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy

1. Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy
Máte právo odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.
Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie 14 dní odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba
s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.
Pri uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí
odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom
alebo e-mailom) na adrese : Predajňa elektroinštalačného materiálu, Hviezdoslavova 26, 09101
Stropkov, tel.č.:054/381 02 06 , mob: 0951 657 838.
Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorý sa
nachádza ako príloha č. 1 obchodných a reklamačných podmienok. V prípade záujmu máte možnosť
vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné
vyhlásenie o odstúpení od kúpnej zmluvy aj elektronicky prostredníctvom našej internetovej
stránky [vložte adresu webového sídla]. Ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia od
kúpnej zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme e-mailom, resp. na inom trvanlivom nosiči.
Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na
odstúpenie od kúpnej zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od kúpnej
zmluvy.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy
V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v
súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie
tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je
najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame ani na náklady za doplnkové služby, ak
boli predmetom zmluvy a ak došlo k ich úplnému poskytnutiu. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného
odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o
odstúpení od tejto kúpnej zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste
použili pri Vašej platbe, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez
účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu
alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane
skôr.
Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na adresu sídla spoločnosti bez zbytočného odkladu a v
každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa
považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na
vrátenie tovaru znášate Vy.
Upozorňujeme Vás, že v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy zodpovedáte za akékoľvek
zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním v čase od jeho doručenia do
momentu jeho vrátenia iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a
funkčnosti tovaru.

Vypracované cez www.overenyshop.sk

Scroll To Top
Close
Close
Obchod
0 Obľúbené
0 Košík
Close

Môj košík

Nákupný košík je prázdny!

Pokračovať v nákupe